صفحه اصلیجستجو در مطالبایستگاه آگهی هاورود و درج آگهیدرج بنر تبلیغاتیمجله اینترنتیفروشگاه دریکساز بازاریابی و کسب درآمدثبت محصول و فروشبک لینک دهی رایگانتماس با ماگروه یاب و لینکیاب

دانلود پایان نامه محاسبه ارزش افزوده تولید تابلو های برق+نمودارها

1687
قیمت: 37,000 ریال
دانلود پایان نامه محاسبه ارزش افزوده تولید تابلو های برق+نمودارها


دانلود پایان نامه محاسبه ارزش افزوده تولید تابلو های برق+نمودارها
دانلود پایان نامه محاسبه ارزش افزوده تولید تابلو های برق+نمودارها

دانلود پایان نامه محاسبه ارزش افزوده تولید تابلو های برق بر اساس مدل زنجیره ارزش


نوع فرمت : Word و قابل ویرایشفهرست مطالب
فصل اول: طرح تحقیق............................1
1-1- مقدمه............................................................2
1-2- بیان مسئله ........3
1-2-1- شناسایی فعالیتهای شرکت.......................................................4
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق ...........................4
1-4- هدف کلی و اهداف جزئی تحقیق................................................5
1-5- سوال یا فرضیه تحقیق .....................5
1-6- چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق.................................................6
1-7- تعریف عملیاتی ونظری٬ اصطلاحات......................................................7
1-7-1- فعالیتهای اصلی...............................................................8
1-7-2- فعالیتهای حمایتی................................................8
1-8- قلمرو زمانی ومکانی تحقیق................................................9
فصل دوم: ادبیات تحقیق............................................10
2-1- مقدمه...............................11
2-2- مدل زنجیره ارزش پورتر............................................11
    2-2-1- ملاحظات مدل پورتر ........................13
2-2-2- ارزش افزوده چیست؟................................13
2-2-3- روش‌های محاسبه ارزش افزوده]23[..................13
2-3- نگرش زنجیره ارزش در طراحی زنجیره تامین...........................15
2-4- علت استفاده پورتر از زنجیره ارزش...............................15
2-5- حاشیهسود]30[.................16
2-6- زنجیرهتامین............................17
2-7-ایجاد مزیت در هزینه بر اساس زنجیره ارزش..........................................17
2-8- طراحي مدل زنجيرة ارزش در ابعاد كلي صنعت......................................20
2-9- ده عامل پیشران در هزینه ها..........................................21
2-10- مدل مفهومي زنجيره ارزش تسهيم اطلاعات................................................21
2-11- چه مواردي هزينة فعاليت هاي زنجيرة ارزشي را تعيين مي نمايند ؟.........24
2-11-1- محركهاي ساختاري هزينه..............................25
2-11-2- محركهاي اجرايي هزينه.........................25
2-11-3- رقابت هزينه اي ................................26
2-11-3-1- سه بخش در زنجير ارزشي شركت تفاوت هزينه بر حسب رقبا..........26
2-11-3-2- تصحيح معايب هزينه اي مربوط به عرضه كننده ( فروشنده )............26
2-11-3-3-  اصلاح معايب هزينه هاي داخلي................26
2-12- تجزيهوتحليلزنجيرهارزش..........................................29
2-13- زنجيرهارزشوتجزيهوتحليلهزينه...............30
2-14- تعريفزنجيرهارزشبهمنظورتجزيهوتحليلهزينه...............30
2-14-1- رفتارهزينهها..................................31
2-15- پیشینه تحقیق ........................................31
2-15-1- تحقیقات داخلی.................................31
2-15-1-1- تحلیلزنجیرهارزشدرخوشهمبلمانتهران..........................31
2-15-1-2- مقالهتاثیراتفناوریاطلاعاتبرزنجیرهارزشسازمانی...............................................34
2-15-1-2-1- برنامه ریزی منابع انسانی چیست؟...............................34
2-15-1-2-2- تحلیلزنجیرهارزشصنایعفرآوریسیبزمینیاستاناردبیل.]20[......................36
2-15-2- تحقیقات خارجی......................................................40
2-15-2-1- نوآوری زنجیره ارزش.....................................40
2-15-2-2- زنجیره ارزش.....................................40
2-15-2-3- راهنمایی برای تحلیل زنجیره ارزش......................40

فصل سوم:روش تحقیق..................................................42
3-1- روش تحقیق: کاربردی- توصیفی.......................43
3-2- جامعه آماری..........................43
3-3- متغیرها......................................43
3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات......................43
3-5- روایی ابزار..................................44
3-6- مراحل اجرا..................................... 44
3-7- روش محاسباتی............................... 44
3-7-1- نحوه محاسبه ارزشافزوده............. 45
     3-7-1-1- روش تفریقی......................45

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل آماری............................. 46
4-1- مقدمه.......................47
4-1-1-  انواع تابلو ها از نظر سطح ولتاژ..........................47
4-2- بررسی سوال فرعی اول تحقیق.......................48
 4-2-1- مرحله اول تدارکات ورودیها...........................48

4-2-2- مرحله دوم:عملیات ساخت و تولید.......................49
4-2-2-1- قسمت های مختلف کارگاه تابلو سازی.............................49
4-2-2-1-1- قسمت فلز کاری ......................49
4-2-2-1-2-  قسمت رنگ.................................50
4-2-2-1-3- قسمت مونتاژ الکتریکی...............................52
4-2-3- مرحله سوم: تدارکات خروجی.....................................53
4-2-4- مرحله چهارم: بازاریابی و فروش...................................53
4-2-5- مرحله پنجم :خدمات پس از فروش................................53
 4-3- بررسی سوال دوم فرعی .......................54
     4-3-1- مرحله اول : تدارک ورودیها........................................54
4-3-2- مرحله دوم: ساخت و تولید............................56
4-3-2-1- لیست هزینه های مراحل تولید درانواع محصولات ......................58
4=3-3-  مرحله سوم:تدارکات خروجیها........................68
4-3-4- مرحله چهارم:بازار یابی وفروش......................................70
4-3-5- مرحله پنجم: خدمات پس از فروش ...........................71
4-4- بررسی سوال سوم فرعی..................................................74
4-4-1- سهم ومیزان هرکدام ازفعالیتهای ارزشی درارزش افزوده کل....................74
4-4-2- محاسبه در صد هزینه های هر فاز .................74
4-4-3- درصد ارزش افزوده هر فعالیت در انواع محصول ......................77
4-4-4- درصد ارزش افزوده ایجاد شده در انواع محصولات....................................................................82

فصل پنجم:نتیجه گیری........................................................84
5-1- مقدمه .................................85
5-2- مقایسه با دیگر تحقیقات..........................................86
5-2-1- شرکت خزر برق ساحل........................86
5-2-2- مبلمان خوشه تهران.............................86
5-2-3- شرکت خودرو سازی ایران...................................86
5-2-4- زنجیره ارزش صنایع منتخب استان اردبیل....................................................................................87
5-2-5-  بهبود مستمر زنجيره هاي ارزش – تأمين.....................................................................................87
5-2-6- تاثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش......................................................................................87
5-2-7- نوآوری در زنجیره ارزش........................................88


5-2-8-  زنجیره ارزش.............................................89
5-2-9-راهنمایی برای تحلیل زنجیره ارزش...............................................................................................89
5-3- محدودیتهای تحقیق.................................................................89
5-4- محدودیتهای محقق...................................................................................................................................90
5-5- پیشنهاد به شرکت خزر برق.....................................................................................................................91
5-6- پیشنهاد به دیگر محققین..................................................................91
5-7- نتیجه گیری..........................................................92
منابع...................................................................................93
فهرست جدول ها

جدول (4-1)لیست هزینه های ساخت تابلو 160 آمپر.....................................................................................58
جدول (4-2) لیست هزینه های ساخت تابلو 250 آمپر....................................................................................60
جدول (4-3)لیست هزینه های ساخت تابلو 400 آمپر.....................................................................................62
جدول (4-4)لیست هزینه های ساخت تابلو 630 آمپر....................................................................................65
جدول (4-5) هزینه های هرفاز تولید در انواع محصولات شرکت...................................................................68
جدول (4-6) هزینه های هرفاز از زنجیره ارزش تابلو برق..............................................................................73
جدول (4-7)در صد هزینه های هر فاز از زنجیره ارزش..................................................................................75
جدول (4- 8 )میزان ارزش افزوده هر فاز از زنجیره ارزش(به تومان)..............................................................76
جدول (4-9)درصد ارزش افزوده هر محصول (به تومان)..................................................................................83


فهرست نمودارها٬ عكسها و نقشه ها

شکل( 1-1 ) زنجیره ارزش مدل پورتر]18[..........................................................................................................6
شکل (1-2 )زنجیر هارزش تابلوهای برق شرکت خزربرق....................................................................................7
شکل( 2 - 1) سیستم زنجیره ارزشی..................................................................................................................25
شکل(2-2)زنجیرهارزشجهانیمبلمانچوبی............32
شکل(4- 1)زنجیره ارزش تابلو برق شرکت خزر برق..........................................................................................48
شکل(4 - 2) مراحل اجرایی سیستم شستشو و رنگ.........................................................................................51
شکل(4- 3)زنجیره ارزش در بخش تدارک ورودیها...........................................................................................54
شکل (4– 4)زنجیره ارزش فاز ساخت و تولید....................................................................................................57
شکل(4-4)زنجیره ارزش در بخش تدارک خروجیها..........................................................................................69
شکل(4-5 )زنجیره ارزش در بخش بازاریابی وفروش..........................................................................................70
شکل(4-6)زنجیره ارزش در بخش خدمات پس از فروش...................................................................................72
شکل(4-7)درصد ارزش افزوده هر مرحله از زنجیره ارزشدرتابلو برق 160آمپر............................................77
شکل(4-8)درصد ارزش افزوده هر مرحله از زنجیره ارزشدرتابلو برق 250آمپر...........................................78
شکل(4- 9)درصد ارزش افزوده هر مرحله از زنجیره ارزشدرتابلو برق 400آمپر............................................79
شکل(4-10)درصد ارزش افزوده هر مرحله از زنجیره ارزشدرتابلو برق 630آمپر
شکل(4-11) درصد ارزش افزوده در انواع محصولات


مشاهده سایر محصولات این فروشنده

دانلود پایان نامه محاسبه ارزش افزوده تولید تابلو های برق+نمودارها
تاریخ ثبت: 1393/3/7    تاریخ به روزرسانی: 1395/10/16
قیمت: 37,000 ریال
بازديد: 3,942
حجم فایل: 0.57 مگابایت
فروشنده: مغان ست


لطفا برای دانلود این محصول، لینک زیر را کلیک کنید. پس از آن می توانید ثبت سفارش کرده و به صورت آنلاین مبلغ را پرداخت نمایید و بلافاصله محصول را دانلود کنید.

دانلود


کلمات کلیدی: پایان نامه محاسبه ارزش افزوده تولید تابلو های برق ،دانلود پایان نامه ،رشته مهندسی صنایع ،پایان نامه و پروژه ،پایان نامه ی رشته مهندسی صنایع ،دانلود پایان نامه ،رشته مهندسی صنایع ،

اشتراک گذاری این مطلب در لینکدین   اشتراک گذاری این مطلب در فیس بوک   اشتراک گذاری این مطلب در تویتر   اشتراک گذاری این مطلب در کلوب   اشتراک گذاری این مطلب در گوگل بوک مارک   اشتراک گذاری این مطلب در یاهو   اشتراک گذاری این مطلب در گوگل پلاس وان   ارسال این مطلب به ایمیل دوستان   محبوب کن - فیس نمانظرات شما

شما می توانید در صفحه تماس با ما درباره محصول فوق نظر دهید:

شما می توانید درباره محصول فوق نظر دهید.

نام و نام خانوادگی: